لیست محصولات این تولید کننده Kodak

 • Kodak i2420
  2,200,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i2420 نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: Dual CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 75 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 40 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 40 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن...

  2,200,000 تومان
  موجود
 • Kodak i3400
  19,200,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i3400 نوع کاربری (توصیه شده): اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر:  CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  19,200,000 تومان
  موجود
 • Kodak i5200
  72,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i5200 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 140 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 140 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  72,000,000 تومان
  موجود
 • Kodak i5600
  158,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i5600 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 170 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 170 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  158,000,000 تومان
  موجود
 • Kodak i5850
  153,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i5850 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 750 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 210 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 210 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  153,000,000 تومان
  موجود
 • Kodak i4600
  53,200,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i4600 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 500 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 120 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 120 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  53,200,000 تومان
  موجود
 • Kodak i4200
  41,800,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i4200 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 500 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 100 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 100 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  41,800,000 تومان
  موجود
 • Kodak i3450
  20,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i3450 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 90 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 90 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن...

  20,000,000 تومان
  موجود
 • Kodak i3250
  13,700,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i3250 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 50 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت اسکن روزانه:...

  13,700,000 تومان
  موجود
 • Kodak i3200
  11,800,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i3200 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 50 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 50 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت اسکن روزانه:...

  11,800,000 تومان
  موجود
 • Kodak i2900
  9,200,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i2900 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 250 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 60 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  1200 dpi ظرفیت...

  9,200,000 تومان
  موجود
 • Kodak i2820
  3,800,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i2820 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: Dual CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 60 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت...

  3,800,000 تومان
  موجود
 • Kodak i2620
  2,400,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i2620 نوع کاربری (توصیه شده): خانگی-اداری-حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: Dual CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 100 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 60 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت...

  2,400,000 تومان
  موجود
 • Kodak Scan Station 730EX
  8,800,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  Scan Station 720EX نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A4, A5 نوع اسکنر: CCD x2 حجم مخزن ورودی کاغذ: 75 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 70 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 70 برگ در دقیقه کیفیت اسکن:  600 dpi ظرفیت...

  8,800,000 تومان
  موجود
 • Kodak i4250
  44,500,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i4250 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 500 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 110 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 110 برگ در دقیقه کیفیت اسکن: 600 dpi ظرفیت اسکن روزانه:...

  44,500,000 تومان
  موجود
 • Kodak i4650
  63,000,000 تومان

  اسکنر کداک مدل  i4650 نوع کاربری (توصیه شده): حرفه ای اسناد (دبیرخانه) سایز اسکن: A3, A4, A5 نوع اسکنر: CCD حجم مخزن ورودی کاغذ: 500 برگ قابلیت اسکن دورو: استاندارد سرعت اسکن سیاه و سفید: 130 برگ در دقیقه سرعت اسکن رنگی: 130 برگ در دقیقه کیفیت اسکن: 600 dpi ظرفیت اسکن روزانه:...

  63,000,000 تومان
  موجود